Artykuły BHP - KamexArtykuły BHP - Kamex

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego
www.bhp-sklep.com.pl

z dnia 13.09.2010

 

§1 Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.bhp-sklep.com.pl jest KAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Korczaka 33A wpisana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296897 - zwana dalej Kamex. Spółka jest zarejestrowana pod numerem NIP: 8171003127 REGON: 690320836..

2. Stroną dokonującą zakupów w www.bhp-sklep.com.pl mogą był pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - zwane dalej Nabywcą.

3. Zarejestrowanie się w www.bhp-sklep.com.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, poprawiania ich oraz usunięcia. Podane dane osobowe zostaną przetworzone jedynie w celu realizacji zawartej umowy i nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Nabywca może wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 

§2 Przedmiot transakcji i cena

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na witrynie internetowej www.bhp-sklep.com.pl

2. Wszystkie produkty oferowane w www.bhp-sklep.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.bhp-sklep.com.pl są podane w złotych polskich.

4. Przy każdej cenie znajduje się informacja czy podana cena jest ceną netto czy brutto (zawierającą podatek VAT). W każdym przypadku przy finalizowaniu zakupów podawana jest całkowita kwota do zapłaty będąca ceną brutto.

5. W przypadku gdyby cena za dany towar na stronie sklepu internetowego różniła się od ceny przesłanej w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, Nabywca ma prawo do anulowania części lub całego zamówienia.

6. Niektóre towary, w opisie których podano ilość sztuk w opakowaniu, mogą być sprzedawane tylko w opakowaniach zbiorczych. Sprzedaż mniejszej ilości jest możliwa tylko po potwierdzeniu podczas kontaktu z Nabywcą (§3 pkt. 3).

 

§3 Zamówienia

1. Złożenie przez Nabywcę zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z regulaminem sklepu internetowego i akceptacji jego postanowień.

2. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia przez Nabywcę - kliknięcie na link znajdujący się w e-mail'u wysłanym na adres podany przy rejestracji bądź zamówieniu.

3. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika Kamexu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda się potwierdził w ciągu 5 dni roboczych nie będą realizowane - zostaną anulowane.

4. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5. Wszystkie zamówienia złożone drogą elektroniczną, poprzez witrynę sklepu internetowego www.bhp-sklep.com.pl, dostarczane są do Nabywcy w ciągu 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez pracownika Kamexu przyjęcia zamówienia chyba, że podano inny termin podczas potwierdzenia zamówienia (pkt. 3).

 

§4 Forma płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

1. za pobraniem (dotyczy tylko zarejestrowanych klientów) - gotówką kurierowi przy odbiorze towaru

2. przelewem przed wysyłką towaru na nr konta nr konta w banku ING 08105017221000009081055700. Na życzenie Nabywcy faktura pro-forma może zostać wysłana e-mailem.

 

§5 Dostawa towaru

1. Towar dostarczany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Nabywca jest obciążany kosztami dostawy podawanymi podczas składania zamówienia.

2. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny na zakupiony towar i usługę transportową zgodnie z zamówieniem.

3. Podczas odbierania przesyłki od kuriera Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem i dołączoną fakturą lub paragonem fiskalnym. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę, rozdarcia kartonu, ślady zgniecenia. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca powinien spisać w obecności kuriera "Protokół uszkodzeń" lub "Protokół niezgodności" oraz skontaktować się jak najszybciej z Kamex sp. z o.o. w celu wyjaśnienia sprawy i uzgodnienia dalszych czynności. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze ułatwi uwzględnienie ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§6 Reklamacje i gwarancje

1. Jeśli w otrzymanym towarze zostaną stwierdzone wady, przed odesłaniem tego towaru, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem w celu ustalenia szczegółów tej przesyłki (tel. 17 7887142). Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji - pobierz formularz reklamacji.

2. W przypadku wad fizycznych Nabywca ma obowiązek zawiadomić sprzedającego o wadzie, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

3. Nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu jednego miesiąca od wykrycia wady fizycznej, a gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte - w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

4. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, to traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli Nabywca nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

5. Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolory, nasycenie barw, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

6. Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta.

7. Reklamowany towar przesłany do sprzedawcy powinien być czysty, suchy i wywietrzony (KC art. 354 §1 i §2). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji.

8. Gwarancja oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Kamex.

10. Reklamacji nie podlegają m.in.:

• naturalne zużywanie się kupionych towarów

• towary posiadające wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (np. rozdarcia, przecięcia itp.) oraz powstałe z braku lub niewłaściwej konserwacji

• wygoda lub komfort kupionych towarów (m.in. obuwia, odzieży, rękawic, półmasek, masek itp.)

11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

§7 Szczególne uprawnienia konsumentów

Odstąpienie od umowy

1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. Koszt dostarczenia zwracanego towaru do sprzedawcy obciąża Nabywcę. Pobierz formularz zwrotu.

2. Po weryfikacji stanu odebranego towaru, zwrot pieniędzy następuje przelewem na podane przez Nabywcę konto bankowe w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania towaru oraz faktury VAT lub paragonu za zwrócony towar.

 

Niezgodność towaru z umową

1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

2. Jeżeli konsument, z przyczyn określonych w pkt 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

3. Konsument traci uprawnienia przewidziane w pkt 1 i 2, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

 

§8 Uwagi końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Kamexu (w tym www.bhp-sklep.com.pl) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Nabywca składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Zmiany w ofercie sklepu internetowego, zawarte w nim informacje, opisy, ceny, zdjęcia oraz zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez Kamex bez uprzedniego poinformowania Nabywców o tym fakcie. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Kamex sp. z o.o.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.09.2010 roku.

6. Kamex sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bhp-sklep.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

§9 Cookies

1. Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" należy rozumieć jako informacje zapisywane w formie plików tekstowych, które są wysyłane przez serwer WWW i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dostosować stronę internetową do jego preferencji.

2. Do czego używamy plików "cookies"?

Korzystamy z plików "cookies" w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkowników

- ułatwienia nawigacji na stronach oraz zapewnienia skuteczności procedur bezpieczeństwa

- wykorzystujemy je także w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu, to z kolei pozwoli nam na ulepszenie jego struktury i zawartości i dostosowanie ich do oczekiwań użytkowników

3. Jakich plików "cookies" używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla KAMEX Sp. z o.o.
wykonanie: Szwedserwis